എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേസ്

Great Hall of the People

ഗ്രേറ്റ് ഹാൾ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ

SMIC IC production plant

എസ്എംഐസി ഐസി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ്

Beijing Han's Square

ബീജിംഗ് ഹാൻ സ്ക്വയർ

Taizhou Yintai City

തൈജൗ യിന്റൈ സിറ്റി

Shanghai DuPont Plant

ഷാങ്ഹായ് ഡ്യുപോണ്ട് പ്ലാന്റ്

Chengdu Wisdom Shanghai Plant

ചെംഗ്ഡു വിസ്ഡം ഷാങ്ഹായ് പ്ലാന്റ്

Wuhan Phoenix Mountain Industrial Park

വുഹാൻ ഫീനിക്സ് മൗണ്ടൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്

Xiangshan Peninsula Commercial Plaza

സിയാങ്ഷാൻ ഉപദ്വീപ് വാണിജ്യ പ്ലാസ

Jiaxing Rainbow City

ജിയാക്സിംഗ് റെയിൻബോ സിറ്റി

Shaoxing China Textile International

ഷവോക്സിംഗ് ചൈന ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇന്റർനാഷണൽ