ഞങ്ങളുടെ ടീം

Our Team

ഗ്വാങ്‌ഷോ, ഷാങ്ഹായ്, നാൻജിംഗ്, ചെംഗ്ഡു, വുഹാൻ, ബീജിംഗ്, സിയാൻ എന്നിങ്ങനെ 7 ഓഫീസുകൾ രാജ്യത്തുടനീളമുണ്ട്.
മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും പ്രവിശ്യാ തലസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും ഡീലർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഉണ്ട്.